1900: Ο φόρος των οικοδομών.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.