ΣΥΣΤΑΣΙΣ-ΣΚΟΠΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Ἄρθρον 1ον

Ἱδρύεται μὴ κερδοσκοπικόν Σωματεῖον ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν
«Σύλλογος τῶν Ἀθηναίων» μὲ ἕδραν τὰς Ἀθήνας. Σκοποὶ τοῦ Σωματείου εἶναι:

 1. Ἡ σύσφιγξις τῶν δεσμῶν φιλίας καὶ ἀλληλεγγύης μεταξὺτῶν Ἀθηναίων.
 2. Ἡ διὰ παντὸς μέσου ἐπιδίωξις τῆς προαγωγῆς τοπικῶν θεμάτων, ἀφορώντων τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν ἢ γενικωτέρων θεμάτων τῆς χώρας.
 3. Ἡ παροχὴ ἐνισχύσεως εἰς ἀναξιοπαθοῦντας καὶ ἡ ἐν γένει ἄσκησις φιλανθρωπικῶν ἔργων.
 4. Ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐνίσχυσις νέων εὐδοκιμούντων εἰς κλάδον τινὰ τέχνης ἢ ἐπιστήμης καὶ γενικῶς ἡ ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ ἐνίσχυσις νέων ἐχόντων ἀνάγκην τοιαύτης βοηθείας.
 5. Ἡ φροντὶς διασώσεως καὶ συντηρήσεως τῶν μὲ τὴν ἱστορίαν τῶν Ἀθηνῶν συνδεομένων μνημείων, ἔργων τέχνης, ἀρχείων κ.λπ.
 6. Ἡ ἐνίσχυσις ἐκδόσεως νέων ἔργων ὡς καὶ ἡ ἀνατύπωσις παλαιῶν τοιούτων σχέσιν ἐχόντων μὲ τὴν ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἰδίᾳ τῆς πόλεως τῶν
  Ἀθηνῶν. Ἡ σύστασις μονίμου ἐπιτροπῆς παρακολουθήσεως καὶ ἐξετάσεως τῶν ἀναφυομένων ἑκάστοτε γενικωτέρων προβλημάτων τῆς Πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν συνδεομένων μὲ τὸπαρελθὸν αὐτῆς.
 7. Ἡ δημιουργία τμήματος ἀθλητικῶν παιδιῶν.
 8. Ἡ δημιουργία τμήματος νέων καὶ 10) Ἡ συμπαράστασις καὶ ἡ συνεργασία μετὰ ἁρμοδίων κρατικῶν καὶ δημοτικῶν Ἀρχῶν διὰτὴν μελέτην καὶ ἐπίλυσιν θεμάτων ἀφορώντων τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν, ὡς καὶ ἡ συνεργασία μετὰ παντὸς ἄλλου Σωματείου ἢ Ἱδρύματος σχέσιν ἔχοντος μὲ τὴν ἐντὸς τῶν ἱστορικῶν καὶ φυσικῶν της πλαισίων ἐν γένει ἀνάπτυξιν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Οἱ ἄνω σκοποὶ ἐπιδιώκονται κυρίως διὰ καταλλήλων διαλέξεων, δημοσιεύσεων, ἐκδόσεως ἐντύπων, ψηφιακῶν περιοδικῶν, δημιουργίας ἱστοσελίδων, προκηρύξεως βραβείων πρὸς βράβευσιν προσώπων ἐξαιρετικῆς ἐπιδόσεως εἰς ἐπιστήμας ἢ τέχνας, τελέσεως θρησκευτικῶν ἢ κοινωνικῶν καὶ κάθε εἴδους πολιτιστικῶν ἑορτῶν καὶ ἐκδηλώσεων, ἱδρύσεως Ἀθηναϊκοῦ καὶ ἐπὶ μέρους θεματικῶν Μουσείων, καθὼς καὶ ἰδιαιτέρου φορέως διὰ τὴν διαφύλαξιν, προστασίαν, συντήρησιν, προβολὴν καὶ παντοειδῆ ἀξιοποίησιν τῶν ἱστορικῶν θησαυρῶν, τῶν συλλογῶν, τῶν βιβλιοθηκῶν, τῶν ἀρχείων καὶ ἐν γένει τῆς κινητῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου, δημιουργίας παραρτημάτων στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, λειτουργίας Ἐντευκτηρίου, πραγματοποιήσεως ἐκδρομῶν, διοργανώσεως Παιδιῶν, ὡς καὶ δι’ οἱωνδήποτε ἄλλων μέσων, ἅτινα ἤθελεν ἐγκρίνει καὶ ἀποφασίσει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου.

Ἄρθρον 2ον

ΠΟΡΟΙ

Πόροι τοῦ Συλλόγου εἶναι:

 • Tὸ δικαίωμα ἐγγραφῆς καὶ αἱ μηνιαῖαι συνδρομαὶ τῶν μελῶν,
 • αἱ δωρεαὶ πάσης φύσεως, τὰ κληροδοτήματα καὶ αἱ τυχόν χορηγίες,
 • οἱ τόκοι καὶ τὰ ἔσοδα ἐκ τῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου,
 • ἐκ τῆς συμμετοχῆς εἰς προγράμματα ἐπιδοτούμενα ἀπὸ ἐθνικοὺς ἢ κοινοτικοὺς πόρους και ἐπιχορηγήσεις τοῦ κράτους ἢ ἄλλων ὀργανισμῶν,
 • πᾶσα ἄλλη εἰσφορά.

Ἀποφάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται μέρος τῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου νὰ ἐπενδυθῇ εἰς χρεώγραφα ἢ εἰς Ὁμολογίας, κατατιθεμένα πρὸς φύλαξιν εἰς Ἑλληνικήν Τράπεζαν ἢ νὰ χρησιμοποιηθῇ πρὸς μίσθωση, ἀγορὰν ἀκινήτου ἢ πρὸς ἀνέγερσιν, συμπλήρωσιν ἢ συντήρισιν τῶν ὑφισταμένων ἢ προικοδότησιν μὲ κινητὰ καὶ ἀκίνητα τοῦ φορέως ὁ ὁποῖος προβλέπεται
στὸ προηγούμενο ἄρθρο.

Ἄρθρον 3ον

ΜΕΛΗ

Ὁ «Σύλλογος τῶν Ἀθηναίων» συγκροτεῖται ἐκ μελῶν:
α) Τακτικῶν, β) Ὁμοτίμων καὶ γ) Ἐπιτίμων.

Ἄρθρον 4ον

Τὰ μέλη, ἀδιακρίτως φύλου, ἐκλέγονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου διὰ ψηφοφορίας, τῇ προτάσει τριῶν μελῶν αὐτοῦ.
Ἡ πρότασις δέον ἀπαραιτήτως, προκειμένου περὶ τακτικῶν καὶ
ὁμοτίμων μελῶν, νὰ συνοδεύεται δι’ ἐγγράφου αἰτήσεως τοῦ
προτεινομένου.

Ἄρθρον 5ον

Διὰ νὰ ἐγγραφῇ τις τακτικὸν μέλος ἀπαιτεῖται ἀποδεδειγμένως ν’ ἀνήκῃ, ἐκ μητρός ἢ ἐκ πατρός, εἰς οἰκογένειαν ἀπὸ τῆς μεγάλης Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 ἢ τοὐλάχιστον ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου (1895) ἐγκατεστημένην ἐν Ἀθήναις καὶ νὰ εἶναι Ἕλλην ὑπήκοος. Δύνανται ἐπίσης νὰ ἐκλεγοῦν τακτικὰ μέλη, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου, πρόσωπα μὴ κεκτημένα τὴν ἄνω προϋπόθεσιν, ἐφ’ ὅσον τυγχάνουν δημόται Ἀθηναῖοι καὶκατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἔχουν προσφέρει ἐξαιρετικὰς ὑπηρεσίας εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν, τὸν Σύλλογον τῶν Ἀθηναίων, ἢ ἔχουν θετικῶς καὶ ἐπωφελῶς συμβάλει εἰς τὸ ἀθηναϊκὸν παρελθὸν καὶ τὴν Ἀθηναϊκὴν ἰδέαν. Εἰς τοιαύτην περίπτωσιν ἀπαιτεῖται κατά πλειοψηφίαν ἀπόφασις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Τὰ τακτικὰ μέλη δέον νὰ ἔχουν συμπεπληρωμένον τὸ 18ον ἔτος τῆς ἡλικίας των.

Ἄρθρον 6ον

Ὁμότιμα μέλη ἐκλέγονται τὰ μὴ κεκτημένα τὰ προσόντα τῶν
τακτικῶν μελῶν ἀλλ’ ἐπιθυμοῦντα νὰ ἐργασθοῦν πρὸς εὐόδωσιν
τῶν σκοπῶν καὶ τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ Συλλόγου.

Ἄρθρον 7ον

Ἐπίτιμα μέλη ἀνακηρύσσονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρόσωπα: α) Προσενεγκόντα περιφανεῖς πρὸς τὴν Πατρίδα
ἢ πρὸς τὰς Ἀθήνας ὑπηρεσίας κοινῶς ἀναγνωριζομένας, β) Προσενεγκόντα μεγάλας πρὸς τὸν Σύλλογον ὑπηρεσίας καὶ γ) Ἐπιδείξαντα ἔκτακτον ἐπίδοσιν εἰς τὰ Γράμματα, τὰς Τέχνας καὶ τὰς
Ἐπιστήμας. Καὶ εἰς αὐτὰς τὰς περιπτώσεις ἀπαιτεῖται πρότασις
τοῦ Προέδρου, ἡ ὁποία κατατίθεται ἐγγράφως συνοδευομένη
ὑπὸ τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων, καὶ κατὰ πλειοψηφία ἀπόφασις
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπιτίμων μέλων δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ τὸ
1/10 τοῦ συνόλου τῶν τακτικῶν τοιούτων.

Ἄρθρον 8ον

Δωρητὴς τοῦ Συλλόγου ἀνακηρύσσεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου ὁ εἰσενεγκῶν εἰς τὸ Ταμεῖον αὐτοῦ ἢ καταβάλλων
ἀπ’ εὐθείας διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ὑποδεικνυομένων ἐκ μέρους τοῦ
Συλλόγου ἐργασιῶν ἀπὸ πέντε χιλιάδας (5.000) εὐρώ, Εὐεργέτης
ὁ ἀπὸ τριάντα (30.000) χιλιάδας εὐρὼ καὶ Μέγας Εὐεργέτης ὁ ἀπὸ ἑκατὸ (100.000) χιλιάδας εὐρὼ καὶ ἄνω. Τὰ ποσὰ ταῦτα δύνανται νὰ αὐξομειώνονται δι’ ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου, ὅπερ σὺν τῇ ἀνακηρύξει τῶν Δωρητῶν,
τῶν Εὐεργετῶν καὶ τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν χορηγεῖ εἰς αὐτοὺς
καὶ τὸ σχετικὸν δίπλωμα.

Ἄρθρον 9ον

Τὸ δικαίωμα ἐγγραφῆς καὶ ἐτησίας συνδρομῆς ἁπάντων τῶν
μελῶν τοῦ Συλλόγου, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, θὰ καθορίζεται ἑκάστοτε παρ’ αὐτοῦ, ἀναλόγως τῆς κατηγορίας τῶν μελῶν. Ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δύναται τὸ
Διοικητικὸν Συμβούλιον νὰ δωρήσῃ εἰς τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου καθυστερουμένας συνδρομάς.

Ἄρθρον 10ον

Τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου διαγράφονται αὐτοῦ κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου λαμβανομένης διὰ μυστικῆς
ψηφοφορίας:

α) Ἐάν δηλώσωσιν πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐγγράφως ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ εἶναι πλέον μέλη τοῦ
Συλλόγου. Ἡ ἀποχώρησις πρέπει νὰ γνωστοποιεῖται τρεῖς τοὐλάχιστον μῆνας πρὸ τῆς λήξεως τοῦ λογιστικοῦ ἔτους καὶ ἰσχύει διὰ
τὸ τέλος του. β) Ἐὰν καταδικασθῶσιν διὰ πράξεις ἀντιβαινοῦσας
πρὸς τὴν τιμὴν ἢ ἐὰν συνεπείᾳ ἀποφάσεως Δικαστηρίου ἀπολέσωσι τὰ πολιτικὰ αὐτῶν δικαιώματα.

γ) Ἐὰν ἐμφανῶς ἀντιστρατεύωνται τοὺς σκοποὺς τοῦ Συλλόγου.

δ) Ἐὰν καθυστερήσουν πλέον τοῦ ἔτους τὴν πρὸς τὸν Σύλλογον συνδρομὴν των. Τὰ οὕτω ὅμως διαγραφόμενα μέλη δύνανται νὰ ἐγγραφῶσιν ἐκ νέου ἀποφάσει τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου, καταβάλλοντα ὅλας τὰς πρὸς τὸν Σύλλογον ὀφειλομένας συνδρομὰς αὐτῶν. ε) Ἐὰν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἀντιστρατεύωνται
τὸ Ἀστικὸν Καθεστώς.

Γενικώτερον δέ, πᾶσα δι’ ὑπαιτίου πράξεως ἢ παραλείψεως
μέλους τοῦ Συλλόγου ἢ τῆς διοικήσεως αὐτοῦ παράβασις τῶν
διατάξεων τῆς περὶ Σωματείων νομοθεσίας ἀποτελεῖ πειθαρχικὸν παράπτωμα ἔναντι τοῦ Συλλόγου ἐπισῦρον πειθαρχικὰς κυρώσεις. Τὰ πειθαρχικὰ ταῦτα παραπτώματα παντὸς μέλους τοῦ
Συλλόγου παραπέμπονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου εἰς τριμελὲς Πειθαρχικὸν Συμβούλιον, ὅπερ ἐκλέγεται καθ’ ἑκάστην περίπτωσιν
ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου και μεταξὺ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἢ καὶ ἐκ τακτικῶν μελῶν τοῦ
Συλλόγου.

Τὸ Πειθαρχικὸν Συμβούλιον προβαίνει ἐντὸς δέκα πέντε (15)
ἡμερῶν εἰς τὴν νόμιμον διαδικασίαν τῆς ἐξακριβώσεως τοῦ παραπτώματος καὶ τῆς ἐκδικάσεως αὐτοῦ. Τὸ σχετικὸν πόρισμα
ὑποβάλλει εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον πρὸς ὁριστικὴν καὶ τελικὴν κρίσιν.

Ἐφ’ ὅσον τὸ μέλος τοῦ Συλλόγου κριθῇ ὑπαίτιον πράξεως ἢ
παραλείψεως ἀποτελούσης πειθαρχικὸν παράπτωμα, ἐπιβάλλονται κατ’ αὐτοῦ ἀναλόγως τῆς βαρύτητος τοῦ παραπτώματος
ποινὴ ἐπιπλήξεως, προσκαίρου ἀργίας μέχρι ἑνὸς ἔτους καὶ ὁριστικῆς διαγραφῆς του ἐκ τοῦ Συλλόγου.

Ἄρθρον 11ον

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ὄργανα τῆς διοικήσεως τοῦ Συλλόγου εἶναι: α) Η Γενικὴ Συνέλευσις τῶν τακτικῶν μελῶν καὶ β) Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 12ον

Η Γενικὴ Συνέλευσις εἶναι τὸ κυρίαρχον ὄργανον τοῦ Συλλόγου, αἱ δὲ ἀποφάσεις αὐτῆς εἶναι ὑποχρεωτικαὶ δι’ ἅπαντα τὰ
μέλη τοῦ Συλλόγου.

Ἄρθρον 13ον

Η Γενικὴ Συνέλευσις τῶν τακτικῶν μελῶν συνέρχεται τακτικῶς
μὲν ἅπαξ τοῦ ἔτους, ἐντός τοῦ μηνὸς Μαρτίου, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις ἤθελε κριθῇ τοῦτο σκόπιμον παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ἤθελε ζητηθῇ δι’ ἐγγράφου αἰτήσεως ἀπευθυνομένης
πρὸς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ ὑπογεγραμμένης τοὐλάχιστον ἀπὸ τὰ 3/5 (τρία πέμπτα) τοῦ συνόλου τῶν τακτικῶν μελῶν,
τῶν ἐχόντων ἐκπληρώσει τὰς πρὸς τὸν Σύλλογον, κατ’ ἄρθρον 9
οἰκονομικὰς αὐτῶν ὑποχρεώσεις. Εἰς τὴν αἴτησιν δέον ν’ ἀναγράφεται σαφῶς τὸ συζητητέον θέμα. Ἐν τῇ τοιαύτῃ περιπτώσει τὸ
Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν
Συνέλευσιν ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν τὸ βραδύτερον ἀπὸ τῆς
ἡμέρας τῆς παρ’ αὐτοῦ λήψεως τῆς σχετικῆς αἰτήσεως.

Αἱ προσκλήσεις τῶν μελῶν διὰ τὰς Τακτικὰς καὶ Ἐκτάκτους Γενικὰς Συνελεύσεις γίνονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ
πρόσκλησις γνωστοποιεῖται δέκα (10) τουλάχιστον ἡμέρας πρὸ
τῆς Συνελεύσεως μὲ κάθε πρόσφορο μέσον (ταχυδρομικῶς,
μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, δι’ ἀναρτήσεως εἰς τὴν ἱστοσελίδαν τοῦ Συλλόγου κ.ἄ.).

Εἰς τὴν πρόσκλησιν ἀναφέρεται ἂν πρόκειται περὶ Τακτικῆς ἢ
Ἐκτάκτου Συνελεύσεως, ὁρίζονται δὲ ὁ τόπος, ἡ ἡμέρα καὶ ἡ ὥρα
αὐτῆς ὡς καὶ τὰ πρὸς συζήτησιν θέματα, ἀπαγορευμένης τῆς συζητήσεως ἐπὶ παντὸς ἑτέρου θέματος καὶ θεωρουμένης ἀκύρου
πάσης ἐπ’ αὐτοῦ ληφθησομένης ἀποφάσεως.

Προκειμένου νὰ συνεχίσῃ ἡ Συνέλευσις τὰς ἐργασίας της καὶ
εἰς ἄλλην ἡμέραν, αὕτη καθορίζεται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτῆς.

Ἄρθρον 15ον

Αἱ Γενικαὶ Συνελεύσεις εὑρίσκονται ἐν ἀπαρτίᾳ παρόντος τοῦ
ἑνὸς τετάρτου (1/4) τῶν ταμειακῶς ἐν τάξει μελῶν τοῦ Συλλόγου.
Τακτικὸν μέλος δύναται ν’ ἀντιπροσωπευθῇ κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν καὶ τὴν ψηφοφορίαν ὑπὸ ἑτέρου τακτικοῦ μέλους δι’
ἁπλῆς, ἐγγράφου ἐξουσιοδοτήσεως. Οὐδὲν μέλος δύναται νὰ
ἐκπροσωπήσῃ πλείονας τοῦ ἑνός. Μὴ γενομένης ἀπαρτίας ἡ νέα
Συνέλευσις συγκαλουμένη ἐντὸς ὀκτὼ (8) ἡμερῶν, θεωρεῖται ἐν
ἀπαρτίᾳ ὁσαδήποτε μέλη καὶ ἂν παρίστανται κατ’ αὐτήν. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ’ ἀπόλυτον
πλειοψηφίαν τῶν παρόντων μελῶν.

Ἄρθρον 16ον

Η Γενικὴ Συνέλευσις ἐκλέγει τὸν Πρόεδρον καὶ τὸν Γραμματέα
αὐτῆς.

Ἄρθρον 17ον

Κατὰ τὰς ἐτησίας Τακτικὰς Συνελεύσεις τὰ μέλη λαμβάνουσι
γνῶσιν: α) τῆς ἐκθέσεως τῶν πεπραγμένων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος καὶ β) τῆς ἐκθέσεως τῆς ἐξελεγκτικῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως καὶ
προβαίνουσι εἰς τὴν ἔγκρισιν τοῦ ἀπολογισμοῦ καὶ τοῦ ἰσολογισμοῦ τοῦ παρελθόντος ἔτους, καὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἑπομένου.

Ἄρθρον 18ον

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐξ ἐννέα (9) τακτικῶν
μελῶν, ἡ δὲ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐκ δύο (2) τοιούτων, ἐκλεγομένων ἁπάντων διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας καθ’ ἑκάστην πενταετίαν καὶ διὰ πενταετῆ θητεία, ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς
Συνελεύσεως μεταξὺ τῶν τακτικῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου. Καταρτίζεται ἑνιαῖον ψηφοδέλτιον εἰς τὸ ὁποῖο κάθε μέλος δύναται νὰ
τοποθετῇ ἐννέα (9) σταυροὺς προτιμήσεως διὰ τὴν ἐκλογὴν συμβούλων καὶ δύο (2) σταυροὺς προτιμήσεως διὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν
μελῶν τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς.

Εἰς τὸ ἑνιαῖον ψηφοδέλτιον ἀναγράφονται χωριστὰ οἱ ὑποψήφιοι Σύμβουλοι καὶ τὰ ὑποψήφια μέλη τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐνῷ τὸ ψηφοδέλτιον θεωρεῖται ἄκυρον ἐὰν δὲν ἔχει
σταυρὸ προτιμήσεως ἢ ἐὰν σημειωθοῦν περισσότεροι ἀπὸ τοὺς
σταυροὺς οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται ἀνωτέρω. Ἐκλέγονται κατὰ
σειρὰν οἱ συγκεντρώσαντες τοὺς περισσοτέρους σταυροὺς προτιμήσεως. Εἰς περιπτώσεις ἰσοψηφίας διὰ τὴν τελευταίαν θέσιν
τῶν Συμβούλων ἢ τῶν μελῶν τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς διενεργεῖται κλήρωσις. Οἱ ὑπολειπόμενοι εἶναι ἀναπληρωματικοὶ ἔστω
καὶ ἂν ἔλαβαν ἕναν σταυρὸ προτιμήσεως.

Ὑποψηφιότητα διὰ τὴν θέσιν τοῦ Συμβούλου ἢ τοῦ μέλους τῆς
Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς δικαιοῦνται νὰ θέσουν τακτικὰ μέλη τοῦ
Συλλόγου, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐκπληρώσει τὶς ταμειακές τους ὑποχρεώσεις, εἶναι ἐγγεγραμμένα στὰ μητρῶα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων
καὶ δὲν ἔχουν καταδικασθῇ ἀμετακλήτως διὰ ἀτιμωτικάς πράξεις
καὶ δὲν ἔχουν στερηθῇ τῶν πολιτικῶν τους δικαιωμάτων.
Αἱ ὑποψηφιότητες ὑποβάλλονται ἐγγράφως ἐντὸς τῶν προθεσμιῶν τὰς ὁποίας ὁρίζει τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο, ἄλλως θεωροῦνται ἀπαράδεκτες. Οἱ Σύμβουλοι καὶ τὰ μέλη τῆς
Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἐπανεκλέξιμοι, ἐνῶ εἰς περίπτωσιν
κενώσεως θέσεως τακτικοῦ Συμβούλου ἢ μέλους τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, τὴν θέση τους καταλαμβάνουν οἱ ἀναπληρωματικοὶ κατὰ τὴν σειρὰ ἐπιτυχίας εἰς τὰς ἐκλογάς. Δὲν δύναται
νὰ εἶναι μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐν ἐνεργείᾳ πολιτικός, πλήν τῶν ἐνασχολουμένων μὲ τὴν Τοπικὴν Αὐτοδιοίκησιν καὶ
συγκεκριμένως τὸν Δῆμον Ἀθηναίων.

Αἱ ρυθμίσεις τοῦ παρόντος ἄρθρου θὰ ἰσχύσουν ἀπὸ τῆς
Ἐκλογοαπολογιστικῆς Συνελεύσεως ἡ ὁποία θὰ διεξαχθῇ τὸν
Μάρτιον 2023.

Ἄρθρον 19ον

Tὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνερχόμενον ἐντὸς ὀκτὼ (8)
ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς του, ἀναδεικνύει μεταξὺ τῶν μελῶν
αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον, τοὺς δύο (2) Ἀντιπροέδρους, τὸν Γενικὸν
Γραμματέαν, τὸν Ταμία καὶ τὸν Εἰδικὸν Γραμματέαν. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἐκλέγῃ μεταξὺ τῶν ἐπιτίμων μελῶν
τοῦ Συλλόγου μέχρι πέντε (5) κατ’ ἀνώτατον ὅριον ἐπιτίμους Συμβούλους.

Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δὲν δύνανται νὰ παρέχουν
ἐπ’ ἀμοιβῇ ἐξηρτημένην ἐργασίαν ἢ νὰ συνάπτουν μετὰ τοῦ Συλλόγου συμβάσεις, συνεπαγομένας τὴν λῆψιν ἀμοιβῆς διὰ προσφορὰν πάσης φύσεως ἄλλων ἐργασιῶν ἢ ἀποβλεπούσας εἰς τὴν
ἐπίτευξιν κέρδους διὰ τῆς ἀναλήψεως ἔργου, προμηθείας ἢ
οἱασδήποτε ἄλλης παροχῆς πρὸς τὸν Σύλλογον.
Διὰ τυχὸν ἔξοδα κινήσεως τοῦ Προεδρείου ἢ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπαιτεῖται προηγουμένη ὁμόφωνος ἀπόφασις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 20ὸν

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον διευθύνει τὸν Σύλλογον καὶ διαχειρίζεται τὴν περιουσίαν αὐτοῦ, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις
τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καὶ τὰς ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, ἔναντι τῆς ὁποίας εἶναι ὑπεύθυνον διὰ πᾶσαν παράβασιν τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, λογοδοτοῦν ἐνώπιον αὐτῆς
συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν σχετικῶν Νόμων τοῦ Καταστατικοῦ. Ἐπίσης ἔργον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι ἡ σύνταξις Κανονισμῶν, ἐγκρινομένων παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως,
πρὸς ρύθμισιν θεμάτων ἀναγομένων ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν ἐσωτερικὴν λειτουργίαν τοῦ Συλλόγου.

Ἄρθρον 21ον

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικῶς ἅπαξ τοῦ
μηνὸς ἢ ἐκτάκτως κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ἢ
ἂν πέντε τῶν συμβούλων ζητήσωσι παρ’ αὐτοῦ ἐγγράφως τοῦτο
καὶ δι’ ὡρισμένον θέμα, θεωρεῖται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ παρόντων
πέντε (5) τακτικῶν μελῶν αὐτοῦ καὶ ἀποφασίζει κατὰ πλειοψηφία τῶν παρόντων, τοῦ Προέδρου ἔχοντος ἐν ἰσοψηφίᾳ τὴν
νικῶσαν ψῆφον.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὰ ἑξῆς καθήκοντα:

α) Τὴν ἐπιδίωξιν τῶν ἐν τῷ παρόντι καταστατικὸν ἀναφερομένων σκοπῶν τοῦ Συλλόγου καὶ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἐν αὐτῷ περιγραφομένων διατάξεων. β) Τὴν παρακολούθησιν καὶ τὴν
διαχείρισιν τῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου καὶ τὸν καταρτισμὸν
τοῦ ἐτησίου ἀπολογισμοῦ καὶ προϋπολογισμοῦ. γ) Τὴν λογοδοσίαν εἰς τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις καὶ τὴν ὑποβολὴν τῶν ἐτησίων
ἐκθέσεων τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ. δ) Τὴν συγκρότησιν ἐπιτροπῶν διὰ τὴν καλυτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐπιδιωκομένων
σκοπῶν καὶ εἰδικώτερον τὴν ἐκλογὴν ὀκταμελοῦς ἐπιτροπῆς ἐκ
Κυριῶν τακτικῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου, τῆς ὁποίας καθήκοντα
εἶναι ἡ ἐποπτεία καὶ παρακολούθησις τῶν ἐν τοῖς γραφείοις τοῦ
Συλλόγου τελουμένων ἑορτῶν καὶ λοιπῶν ἐν γένει ἐκδηλώσεων ὡς καὶ πάσης συγκεντρώσεως. Ἡ ἐπιτροπὴ αὐτὴ ἐκλέγουσα μεταξὺ τῶν μελῶν της Πρόεδρον καὶ Γραμματέα, συνεπικουρεῖται
εἰς τὸ ἔργον της ὑπὸ τῆς Γραμματείας καὶ τοῦ Ταμίου τοῦ Συλλόγου. ε) Τὴν σύνταξιν Κανονισμῶν Ἐσωτερικῆς Λειτουργίας τῶν
διαφόρων τομέων τῆς δραστηριότητος τοῦ Συλλόγου.

Οἱ Ἐπίτιμοι Σύμβουλοι παρίστανται προσκλήσει τοῦ Προέδρου, ἐὰν ἐπιθυμοῦσιν, εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου, μετέχουσι δὲ τῶν συζητήσεων αὐτοῦ ἄνευ ὅμως δικαιώματος ψήφου καὶ δὲν λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ἀπαρτίας.

Ἄρθρον 22ον

Η Εξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπιλαμβάνεται κατὰ τὸ τέλος τοῦ
ἐλέγχου καὶ τῆς διαχειρίσεως τοῦ Ταμίου καὶ συντάσσει τὴν ἔκθεσίν της, ἥτις ἀναγιγνώσκεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν ἐτησίαν Γενικὴν Συνέλευσιν. Ἐν τῇ ἐκθέσει δέον ὑποχρεωτικῶς ν’
ἀναγράφωνται τὰ πραγματοποιηθέντα ἔσοδα ὡς καὶ αἱ πηγαὶ
αὐτῶν καθὼς ἐπίσης καὶ αἱ πραγματοποιηθεῖσαι δαπάναι.

Ὁ ἰσολογισμὸς καὶ ἀπολογισμὸς ἑκάστου ἔτους ὡς καὶ ἡ ἔκθεσις τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβάλλονται ὑποχρεωτικῶς
πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν ἐτήσιαν τακτικὴν Συνέλευσιν τῶν μελῶν.

Ἐν ᾗ περιπτώσει κατὰ τὸ διάστημα τοῦ ἔτους μέλος τι τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς παραιτηθῇ, ἀντικαθίσταται παρὰ τοῦ ἐκλεγέντος ἀναπληρωματικοῦ μέλους, τούτου δὲ μὴ ὑπάρχοντος,
διορίζεται τοιοῦτον παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 23ον

Οἱ Σύμβουλοι ὀφείλουν νὰ προσέρχωνται εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καλούμενοι παρὰ τοῦ Προέδρου, ἐν ἀπουσίᾳ δὲ τινὸς ἐκ τούτων ἀδικαιολογήτως ἐπὶ τρεῖς
(3) συνεχεῖς συνεδριάσεις, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀντικαθιστᾷ αὐτὸν δι’ ἀναπληρωματικοῦ, καθὼς καὶ ἐν περιπτώσει
μακρᾶς ἀσθενείας, ἀπουσίας ἢ παραιτήσεως. Ἐν ᾗ περιπτώσει
κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πενταετίας κενωθῶσι πλείονες τῶν τριῶν
(3) θέσεων τῶν τακτικῶν Συμβούλων, τὸ Συμβούλιον συμπληρώνει τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐννέα (9) Συμβούλων δι’ ἐπιλογῆς μεταξὺ
τῶν τακτικῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου. Ἡ πρᾶξις αὕτη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπόκειται εἰς τὴν ἔγκρισιν τῆς μετ’ αὐτὴν συνερχομένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, ἥτις δύναται νὰ κυρώσῃ
ταύτην ἢ νὰ ἐκλέξῃ ἄλλους Συμβούλους πρὸς συμπλήρωσιν τοῦ
ἀπαιτουμένου ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν.

Ἄρθρον 24ον

Ἀποκλείεται τῆς διοικήσεως μέλος τοῦ Συλλόγου στερηθὲν
αὐτοδικαίως ἢ κατόπιν δικαστικῆς ἀποφάσεως τῶν πολιτικῶν
αὐτοῦ δικαιωμάτων καὶ ἐφ’ ὅσον χρόνον διαρκεῖ ἡ τοιαύτη στέρησις.

Ἄρθρον 25ον

Ο Πρόεδρος ἐκπροσωπεῖ τὸν Σύλλογον καθ’ ὅλας αὐτοῦ τὰς
σχέσεις ἐνώπιον πάσης Ἀρχῆς καὶ παντὸς Δικαστηρίου καὶ ἐνώπιον τρίτων, διορίζει τοὺς πρὸς ὑπεράσπισιν τῶν δικαίων τοῦ
Συλλόγου πληρεξουσίους δικηγόρους, ὑπογράφει πάντα τὰ ἐξερχόμενα ἔγγραφα, τὰ πρακτικὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τὰ
διπλώματα τῶν μελῶν κ.λπ. Διευθύνει ἐν γένει τὸ προσωπικό τῶν
γραφείων καὶ τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου,
φροντίζει περὶ τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, ἀνακαλεῖ εἰς τὴν τάξιν τοὺς παρεκτρεπομένους καὶ διαλύει ἢ διακόπτει τὴν συνεδρίασιν ἂν κρίνῃ τοῦτο ἀναγκαῖον, προεδρεύει
αὐτοδικαίως πάσης ἐπιτροπῆς ἢ θυγατρικοῦ φορέως τοῦ Συλλόγου, ἐποπτεύει ἀμέσως τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ καὶ δίδει ἐν γένει
πᾶσαν συμβουλὴν ἢ διαταγὴν τείνουσαν εἰς τὴν εὐόδωσιν τῶν
ἐργασιῶν τοῦ Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος φροντίζει, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως, νὰ φυλάσσονται τὰ ἀρχεῖα, τὸ μητρῶον τῶν μελῶν ὡς
καὶ τὰ βιβλία εἰσερχομένων καὶ ἐξερχομένων ἐγγράφων, ὥστε νὰ
τηροῦνται αἱ προβλεπόμεναι ἀπὸ τὸν νόμον διατάξεις περὶ προσωπικῶν δεδομένων. Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ καθ’ ὅλα αὐτοῦ τὰ καθήκοντα καὶ δικαιώματα εἷς τῶν
Ἀντιπροέδρων, τὸν ὁποῖο ὁρίζει ὁ Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος δύναται νὰ προσλάβῃ ἔμμισθον γραμματειακήν
ὑποστήριξιν, τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καθορίζοντος καὶ τὴν
σχετικὴν ἀντιμισθίαν.

Εἰς τὸν Πρόεδρον ἀπαγορεύεται νὰ λαμβάνῃ τὴν θέσιν τοῦ
Ταμίου.

Ἄρθρον 26ον

Ο Γενικὸς Γραμματεὺς ἐπιμελεῖται τῆς συντάξεως τῶν πρακτικῶν, τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ὑπό
τὰς ὁδηγίας τοῦ Προέδρου τηρεῖ τὴν ἀλληλογραφίαν, φυλάττει
τὰ ἀρχεῖα καὶ τὴ σφραγῖδα τοῦ Συλλόγου, συνυπογράφει μετὰ
τοῦ Προέδρου πάντα τὰ δεσμεύοντα τὸν Σύλλογον ἔγγραφα,
ἐντάλματα, διπλώματα κ.λπ. καὶ μεριμνᾷ νὰ τηρεῖται τὸ μητρῶον
τῶν μελῶν ὡς καὶ τὰ βιβλία εἰσερχομένων καὶ ἐξερχομένων
ἐγγράφων, ἀποστέλλων τῷ Ταμίᾳ κατάλογον τῶν ἐγκρινομένων
ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου μελῶν.

Τὸν Γενικὸ Γραμματέα βοηθεῖ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν ὅλων μὲν τῶν
καθηκόντων του ὁ Εἰδικὸς Γραμματεύς, κυρίως ὅμως διεξάγει
οὗτος τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ γραφείου τοῦ Συλλόγου καὶ ἀναπληροῖ
εἰς πᾶσαν περίπτωσιν τὸν Γενικὸν Γραμματέα κωλυόμενον συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ προηγουμένου ἄρθρου.

Ἄρθρον 27ον

Ο Ταμίας τοῦ Συλλόγου ἐποπτεύει καὶ ἐλέγχει τὸ Λογιστήριον
τοῦ Συλλόγου, τὸ ὁποῖο ἐνεργεῖ τὰς εἰσπράξεις καὶ τὰς πληρωμάς, οἱ ὁποῖες ὑποχρεωτικῶς διατηροῦνται καὶ εἰς ψηφιακὴν
μορφήν. Τὸ Λογιστήριον, ἀναλόγως τῶν περιστάσεων καὶ τῶν δυνατοτήτων τοῦ Συλλόγου, λειτουργεῖ μὲ μόνιμον ἢ ἐλεύθερον
ἐπαγγελματία Λογιστὴν Α΄ Τάξεως. Ο Ταμίας ὑπογράφει τὰ
Ἐντάλματα Πληρωμῆς καὶ τὰ Γραμμάτια Εἰσπράξεως συγκεντρωτικῶς καὶ ἐπὶ μηνιαίας βάσεως, καὶ ἐνημερώνει τὸ Διοικητικὸν
Συμβούλιον περὶ πάσης καθυστερήσεως καὶ προκαλεῖ ἐπὶ τούτῳ
τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ. Διὰ πᾶσαν ἀνάληψιν χρημάτων ἀπαιτεῖται
ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Ταμίου ἢ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συλλόγου.

Ο Ταμίας ὑποβάλλει εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀνὰ τριμηνίαν συνοπτικὴν κατάστασιν τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Συλλόγου
καὶ τὸν Ταμίαν κωλυόμενον ἀντικαθιστᾷ ὁ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου ὑποδεικνυόμενος καὶ ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ προερχόμενος Σύμβουλος.

Ὁ Ταμίας ἢ ὁ Λογιστής, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου, δύνανται νὰ ἀποφασίζουν διὰ ἠλεκτρονικὰς πληρωμὰς μέσῳ Τραπεζῶν (e-banking).

Ἄρθρον 28ον

Ο Σύλλογος κέκτηται σφραγῖδα διὰ τῆς ὁποίας ἐπισημαίνονται
ἅπαντα τὰ ἐξερχόμενα ἔγγραφα, διπλώματα κ.λπ. Ἐπίσης σημαίαν διὰ τὰς ἐορτάς, ἐθνικὰς ἐκδηλώσεις κ.λπ. Ἀμφοτέρων τούτων ὡς ἔμβλημα καθωρίσθη ἡ ἀπεικόνισις τῆς λογχοφόρου Θεᾶς
Ἀθηνᾶς, ὅπως εἰκονίζεται εἰς ἔγγραφα τῆς Ἐθνεγερσίας 1821,
ἔχουσα παρά πόδας γλαῦκα. Εἰς μὲν τὴν Σημαίαν συνοδεύεται
ἀπὸ τὴν ρῆσιν «Ἀθηναίων Ἐλευθερία» καὶ κλάδον δάφνης εἰς τὴν
βάσιν, εἰς δὲ τὴν σφραγῖδα κύκλῳ αἱ λέξεις «Σύλλογος τῶν Ἀθηναίων 1895» καὶ ἐπίσης κλάδον δάφνης εἰς τὴν βάσιν.

Ἄρθρον 29ον

Ἡ τροποποίησις τοῦ Καταστατικοῦ ἢ ἡ διάλυσις τοῦ Συλλόγου
ἀποφασίζεται διὰ πλειοψηφίας τῶν τριῶν τετάρτων (3/4) τῶν
παρόντων μελῶν ἐν Γενικῇ Συνελεύσει, ἥτις συγκαλεῖται εἰδικῶς
πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν καὶ εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ παρόντος τοῦ
ἡμίσεος τοὐλάχιστον τῶν ταμειακῶς ἐν τάξει μελῶν τοῦ Συλλόγου.

Ἄρθρον 30ὸν

Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τοῦ Συλλόγου, ἡ περιουσία θὰ περιέχεται σὲ τυχὸν φορέα ποὺ θὰ ἔχει συστήσει ὁ Σύλλογος μὲ
σκοπὸ τὴν διαφύλαξιν, προστασίαν, συντήρησιν, προβολὴν καὶ
παντοειδῆ ἀξιοποίησιν τῶν ἱστορικῶν θησαυρῶν, τῶν συλλογῶν,
τῶν βιβλιοθηκῶν, τῶν ἀρχείων καὶ ἐν γένει τῆς κινητῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου. Σὲ περίπτωση μὴ ὑπάρξεως τέτοιου φορέως,
ὅπου ἤθελε προκρίνει ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μελῶν.

Ἄρθρον 31ον

Τὰ ὑπὸ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ μὴ προβλεπόμενα ζητήματα ὡς καὶ τυχὸν παραλείψεις συμπληροῦνται παρὰ τῶν ἐν
ἰσχύι διατάξεων τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς
Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἀπεφασίσθη καὶ ἐψηφίσθη
ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως
Ἐν Ἀθήναις, τῇ 27ῃ Μαρτίου 2022

Σύλλογος των Αθηναίων
Κέκροπος 10 – Τ.Κ. 10558
Τηλ.: 2103232021
E-mail: info@syllogostonathinaion.gr