Σκοπός

Οι σκοποί του Συλλόγου των Αθηναίων, όπως αναφέρονται στο Καταστατικό του, είναι:

  1. Η σύσφιξις των δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Αθηναίων.
  2. Η διά παντός μέσου επιδίωξις της προαγωγής τοπικών θεμάτων, αφορώντων την πόλιν των Αθηνών ή γενικωτέρων θεμάτων της χώρας.
  3. Η παροχή ενισχύσεως εις αναξιοπαθούντας και η εν γένει άσκησις φιλανθρωπικών έργων.
  4. Η κατά το δυνατόν ενίσχυσις νέων ευδοκιμούντων εις κλάδον τινά τέχνης ή επιστήμης και γενικώς η ηθική και υλική ενίσχυσις νέων εχόντων ανάγκην τοιαύτης βοηθείας.
  5. Η φροντίς διασώσεως και συντηρήσεως των με την ιστορίαν των Αθηνών συνδεομένων μνημείων, έργων τέχνης κ.λπ., καθώς και η διάσωσις και προβολή γενεολογικών στοιχείων των Αθηναϊκών οικογενειών.
  6. Η ενίσχυσις εκδόσεως νέων έργων ως και η ανατύπωσις παλαιών τοιούτων σχέσιν εχόντων με την ιστορίαν της Ελλάδος και ιδία της πόλεως των Αθηνών.
  7. Η σύστασις μονίμου επιτροπής παρακολουθήσεως και εξετάσεως των αναφυομένων εκάστοτε γενικωτέρων προβλημάτων της πόλεως των Αθηνών και των συνδεομένων με το παρελθὸν αυτής.
  8. Η δημιουργία τμήματος αθλητικών παιδιών.
  9. Η δημιουργία τμήματος νέων.
  10. Η συμπαράστασις και η συνεργασία μετά αρμοδίων κρατικών και δημοτικών Αρχών διά την μελέτην και επίλυσιν θεμάτων αφορώντων την πόλιν των Αθηνών ως και η συνεργασία μετά παντός άλλου Σωματείου ή Ιδρύματος σχέσιν έχοντος με την εντός των ιστορικών και φυσικών της πλαισίων εν γένει ανάπτυξιν της πόλεως των Αθηνών.

Οι άνω σκοποί επιδιώκονται κυρίως διά καταλλήλων διαλέξεων, δημοσιεύσεων, εκδόσεως περιοδικού, προκηρύξεως βραβείων προς βράβευσιν προσώπων εξαιρετικής επιδόσεως εις επιστήμας ή τέχνας, τελέσεως θρησκευτικών ή κοινωνικών εορτών, εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, εκδρομών, παιδιών ως και δι’ οιωνδήποτε άλλων μέσων, άτινα ήθελεν εγκρίνει και αποφασίσει το Διοικητικὸν Συμβούλιον του Συλλόγου.