ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Θέμα: Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση τεύχους δημοπράτησης με τίτλο «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος του “Συλλόγου των Αθηναίων”», στο πλαίσιο ένταξης έργου στο πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” (Κωδικός πρόσκλησης 05, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 1210)».

Ο Σύλλογος των Αθηναίων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και μέσω του συνδέσμου «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων» να συμμετάσχει στη Δημόσια Διαβούλευση του αναλυτικού τεύχους της δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος του “Συλλόγου των Αθηναίων”». Η παρούσα πρόσκληση έχει δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώριση σχολίου».

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο «Σύλλογος των Αθηναίων» δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των οικονομικών φορέων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό τεύχος δημοπράτησης σε μορφή pdf.

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

 

Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς