Κοινωνικό Παράρτημα

Συνεχίζοντας την μακρά 120χρονη παράδοσή του και υλοποιώντας την πρόβλεψη του Καταστατικού του που είναι «η παροχή ενισχύσεως εις αναξιοπαθούντας και η εν γένει άσκησις φιλανθρωπικών έργων» ο Σύλλογος των Αθηναίων ίδρυσε το «Κοινωνικό Παράρτημα» (2011). Με την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη και τη συμβολή εθελοντριών και εθελοντών, μηχανισμούς διαφάνειας και την αρωγή φορέων και προσώπων στηρίζει 450 άπορες οικογένειες, εφαρμόζοντας και ειδικά προγράμματα για τα παιδιά.

  • Διατηρεί χώρο συγκέντρωσης και καταγραφής ειδών πρώτης ανάγκης.
  • Διανέμει προϊόντα, σε μηνιαία ή δεκαπενθήμερη βάση και σε δικαιούχους που κατοικούν στα όρια του Δήμου Αθηναίων και έχουν επιλεγεί από αρμόδιους επιστήμονες.
  • Φροντίζει για τη διακριτική διαχείριση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ευπαθείς οικογένειες.
  • Οργανώνει εκδηλώσεις για την προσέλκυση πόρων που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη των προγραμμάτων που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
  • Οργανώνει δύο φορές τον χρόνο bazaar για την ενίσχυση των σκοπών του.
  • Συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να ενισχύσουν τα προγράμματα του Παραρτήματος.