Χορηγίες

  • Οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να χορηγήσει τα προγράμματα του Κοινωνικού Παραρτήματος, προσφέροντας είδη ή χρήματα.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου των Αθηναίων» διατηρεί για τον εαυτό του το δικαίωμα να μην αποδέχεται προσφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ο σκοπός τους δεν συνάδει με το πολιτισμικά του χαρακτηριστικά (εταιρείες τσιγάρων ή ποτών, εταιρείες στοιχημάτων, κέντρα νυκτερινής διασκέδασης κ.ά.).
  • Οι χορηγίες σε χρήματα μπορούν να κατατίθενται μόνον στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο «Σύλλογος των Αθηναίων» και τα αποτελέσματά του δημοσιεύονται κάθε χρόνο.
  • Τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους εθελοντές και τις εθελόντριες που έχουν επιφορτιστεί με αυτή τη δραστηριότητα. Υποχρεωτικώς οιαδήποτε προσφορά σε είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα νόμιμα έγγραφα (τιμολόγια και δελτία αποστολής), τα οποία παραλαμβάνει η λογιστική υπηρεσία του Συλλόγου.
  • Οι ιδιώτες που προσφέρουν είδη υποχρεούνται να παραλαμβάνουν αποδεικτικό με αναλυτική καταγραφή του είδους που προσφέρουν και δικαιούνται να γνωρίζουν λεπτομερώς που διατίθεται η προσφορά τους.